Ecology of enterococci in “Pecorino Abruzzese” ewes’ cheese