Primi dati di un'indagine sui livelli di contaminazione da pesticidi organoclorurati in uccelli rapaci