Retroperitoneal epithelioid leiomyosarcoma with disseminated metastasis in a donkey